apokalupsis
apokalupsis, 2004
oeuvre sur papier
90 x 77 cm