apokalupsis
apokalupsis, 2004
oeuvre sur papier
99 x 37 cm